بايگانی‌ وب‌نوشت

بعد از افشین اسانلو دومین قتل درزندان رجایی شهر – پیام اسلامی به قتل رسید! خبر فوری

خبر فوری ! 

بعد از افشین اسانلو دومین قتل درزندان  رجایی شهر 

پیام اسلامی زندانی در رجایی شهر روز گذشته بر اثر کتک کاری امیری مدیر داخلی زندان٬ به قتل رسید!

روز چهارشنبه دیروز ۱۷ ماه ژوئیه ٬ جوان زندانی به اسم پیام اسلامی در سالن ۶ رجایی شهر  با یکی از هم بندیهای خود درگیر شده و دعوا میکنند. مدیر داخلی زندان او را بیرون برده و به او فحاشی میکند. پیام اسلامی پاسخ فحش مدیر داخلی » امیری » را داده و به او میگوید اجازه نداری بمن توهین کنی!

به دستور رئیس زندان رجایی شهر «مردانی» ٬ پیام اسلامی را به یک سلول انفرادی برده و مدیر داخلی زندان امیری او را چنان وحشیانه زیر مشت و لگد میگیرد که بعد از دقایقی ٬ پیام می افتد و خبر از زندان رجایی شهر رسیده که پیام اسلامی زیر شکنجه و کتکهای وحشیانه امیری مدیر داخلی ٬ به قتل میرسد. این خبر در زندان رجایی شهر پخش شده و یکبار دیگر وحشیگری زندانبانان و حکومت را نشان میدهد که در این زندانها فقط با طناب دار نمیکشند بلکه با کتک زدن و شکنجه و یا تزرق دارو و .. نیز جان زندانیان را میگیرند.

این یک واقعه مهم است و خانواده پیام اسلامی و هم بندیهای او از همه مردم دنیا میخواهند به این رفتار وحشیانه سگهای زنجیری اسلامی که در زندانها بجان جوانان افتاده و به راحتی آب خوردن انسانکشی میکنند٬ اعتراض کنند.

کمیته بین المللی علیه اعدام این جنایت وحشیانه در زندان رجایی شهر را بشدت محکوم میکند و از همگان میخواهد به این جنایات اعتراض کنند.

کمیته بین المللی علیه اعدام 

۱۸ ژوئیه ۲۰۱٣ 

Mina Ahadi

0049 (0) 1775692413

 minnaahadi@gmail.com

 minaahadi-iran.blogspot.co.uk

 stopstonningnow.com

notonemoreexecution.org

ex-muslime.de

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: