قضات جنايت پيشه دادگاههاي تبريز را بشناسيد!

کمپيني از کميته بين المللي عليه اعدام در افشا چهره قضات جنايتکار حکومت اسلامي !
در هر کمپيني عليه اعدام و سنگسار در تبريز و آذربايجان اسامي اين افراد را ديديم و شنيديم. مالک اژدر شريفي رييس کل دادگستري استان٬ موسي خليل اللهي دادستان تبريز٬ قاضي ميرزا محمدي و …. و…
اينها چه کساني هستند٬ چگونه کار و فعاليت ميکنند و چگونه ميکشند و سنگسار ميکنند و مي چاپند و ثروت اندوزي ميکنند.
١
دادگستري تبريز٬ يک دستگاه کامل جنايت و سرکوب بيرحمانه است. اين دادگستري که تا کنون هزاران نفر را به خاک سياه نشانده٬ هر آنچه از رذالت بويژه نوع اسلامي آنرا در چنته دارد عليه مردم٬ عليه رهبران کارگري و فعالين دانشجويي٬ عليه زنان و عليه منتقدين حکومت اسلامي بکار ميبرد.
زندان تبريز عصاره و نمونه کامل عدم رعايت حقوق انساني و له کردن حرمت انساني زير لگد مشتي قاضي و دست اندرکار و جنايتکارحرفه اي است.
ما مصمم شده ايم که از اين پس به افشا چهره و فعاليتهاي ضد انساني قضاتي بپردازيم که در تهران و تبريز و سنندج و اصفهان و در همه جاي ايران٬ با بيرحمي و قساوت ميکشند و خون ميريزند و مي چاپند. اين قضات نام و نشان و چهره دارند و بايد در محضر مردم معرفي شده و در سطح بين المللي مورد پيگرد قضايي قرار بگيرند. قاضي مقيسه و يا قاضي مرتضوي در پرونده سياه خود قتل صدها نفر را دارند و بايد از همين امروز در دادگاههاي بين المللي عليه آنها پرونده ساخت و کاري کرد مورد تعقيب قرار بگيرند. اين افشاگريهاي در عين حال بايد کمک کند مردم و قربانيان اين دستگاه رذالت و آدمکشي به افشاگري بيشتري از اين جانيان پرداخته و اين افراد را در محل زندگي و فعاليت اشان٬ افشا کنند و عليه آنها موجي از اعتراض ونفرت را دامن بزنند. مسلما اين قضات خونريزو بيرحم اسلامي بايد در دادگاههاي صالحه و مردمي محاکمه شوند.
ما از زندانيان سياسي و خانواده هاي آنان٬ از خانواده اعدام شدگان و از همه کساني که شکايتي از قضات جمهوري اسلامي در هر جاي ايران دارند دعوت ميکنيم به اين کمپين افشاگري چهره قضات جمهوري اسلامي پيوسته و بما کمک کنند اين کمپين را هر چه گسترده تر پيش ببريم.
زندان تبريز
زندان تبريز زنداني است که در آن بيشترين اعدامهاي مخفيانه انجام ميگيرد و دستگاهي است که بيشترين احکام سنگسار را در چند سال اخير عليه زنان و يا مردان اعلام کرده است. زندان تبريز زندان سکينه محمدي آشتياني است. نگاهها در دوره کمپين آزادي سکينه بسيار به اين زندان معطوف شد و در رسانه هاي بين المللي اسم مالک اژدر شريفي و موسي خليل الهي و غيره را مطرح کرد و برخي از چهر ه هاي جاني جمهوري اسلامي در تبريز را در آنزمان همگان ديدند.
با توجه به جنایاتی که بويژه در بعد از وقت اداری در زیر زمین ویا محل موسوم به «بایگانی راکد» از سوی قضات دادگستری تبریز صورت می گیرد ما تلاش ميکنيم به مرور عکس ومطالب موثق از اين جنايات را منتشر کنيم. لازم به ذکر است که این قضات در همکاری با اداره اطلاعات وستاد اجرای فرمان امام خمینی ودادگاه اصل ٤٩ تبریز ( شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز) ثروت بسیار بادآورده صدها میلیارد تومانی کسب و اغلب قسمتی از اموال خویش را ، بنام اطرافیان خود کرده اند که به ترتیب پرونده سیاه آنان ذکر می گردد.
١. قاضی کیا نوش شکو تازه – مستشار دادگاه تجدید نظر و ریاست وقت شعبه ١٠٤ جزائی تبریز و شعبه ٦ بازپرسی ( با سابقه اعدام وشکنجه گری فراوان او پسر دلال معروف تبریز وحومه و همکار رژيم اسلامي٬ محمود شکوه تازه است. همسرش خانم پروانه صا دقی شبستری فامیل نماینده ولایت فقیه در شهر تبریز٬ آیت الله مجتهد شبستری است) قاضي کيانوش علی الظاهر وکیل ماده ١٨٧ منتخب قوه قضائیه است, او در نقش وکیل بازی ميکند اما مخبر اداره اطلاعات درخصوص اعضاء کانون وکلاء دادگستری٬ کانون مستقل وکلاء وکانون کارشناسان رسمی دادگستری است. اين قاضي جنايتکار بعد از ظهر ها در اداره اطلاعات مشغول بازجوئی از زندانیان سیاسی زن می باشد.
این قاضي جنایتکار تا کنون صدها جوان دختر و پسر را شکنجه و لت و پار کرده است و وهزاران خانواده را از هم فر پاشانده است. تعدادي از خانوادههاي اين جوانان براي نجات فرزندانشان ناچار به پرداخت رشوهاي هنگفت شده و اين قاضي ميلياردها تومان از اين راه کسب درآمد کرده است. اين در حالي است که پسر ودختر خودش را با بورسیه تحصیلی جهت اشتغال آتی در اداره اطلاعات قرار داده است و…..)
٢. قاضی رحیم حملبر ریاست دادگاه اصل ٤٩ قانون اساسی تبریز در خصوص مصادره اموال متهمین سیاسی و( نیز شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز) به همراه دو نفر از خانم های فاميل خویش (خانمها پروین و زری ) در اداره اطلاعات در نقش بازجو فعاليت ميکنند.
****
٣. قاضی محسن هاشم زاده داش ارزن مرندی٬ بازپرسی شعبه ٤ تبریزو معاون امنیتی- سیاسی دادستان تبریز است. ( اين فرد بازپرس وبازجوي مخوف ویژه اداره اطلاعات است)
****
٤. قاضی حسین نوبخت – معاون دادستان تبریز و ریاست شعبه ٦ و٧ و ٩ اجرای احکام کیفری تبریز است.
****
٥. قاضی موسی خلیل الهی – دادستان وقت تبریز – مخوف ترین دادستان ایران در برهه کنونی که بارها مورد تقد یر وتمجید خامنه اي و اداره اطلاعات در انواع همایشها در دادگستری تبریز واقع شده است و بعنوان دادستان نمونه جمهوری اسلامی انتخاب شده است.
آمار اعدام ها در زمان دادستانی وی پس از اعدامهای اوایل انقلاب تبریز از سال١٣٨٨ تاکنون بعنوان شاخص مطرح بوده است. تبریز تنها شهری بوده که به جرات می توان گفت تمامی اعدامها در زندان در بایکوت وسکوت مطلق خبری صورت گرفته و ميگيرد. در اغلب موارد پيکر اعدام شدگان به خانوادها تحول داده نميشود.
اعدام شدگان در اغلب موارد پس از تدفین اجباری و پس از گذشت مدت زمانی که طبق دستور مقامات امنيتي مقرر ميشود٬ توسط دادستان یا معاونین وی به خانواده ها اطلاع ميدهند. لازم به ذکر است که مسئولیت اجرای عملی وفیزیکی اعدام در زندان شهر تبریز که معمولاً سحر گاهان صورت می گیرد٬ به عهده مقامات فوق در درديف ٣ و ۴و ۵ می باشد.
در جريان کمپين عليه حکم سنگسار سکينه محمدي آشتياني خليل الهي دادستان وقت تبریز يک برنامه تلويزيوني عليه مينا احدي سازمان دهنده اين کمپين جهاني داشت. اسم اين برنامه » مينا احدي کيست» بود. که در تلويزيون رسمي جمهوري اسلامي در ايران و تلويزيون پرس تي وي در لندن پخش شد.
****
٦. قاضی میکائیل خوبیار پور ( ریاست شعبه ٤ تجدید نظر استان آذربایجان شرقی)
****
٧. قاضی نعمتی ( معاون ریاست دادگستری استان آربایجان شرقی ) وریا ست وقت شعبه ١٦ تجدید نظر استان آذربایجان شرقی
****
٨. قاضی علی امینی شادباد ( ریاست شعبه ١٢ تجدید نظر کیفری استان آذربایجان شرقی)
****
٩. قاضی محمدایمانی یامچی ( ریاست شعبه ٦ تجدید نظر وکیفری استان آذربایجان شرقی)
****
١٠. قاضی سعدالله عطا لو ( ریاست حفاظت -اطلاعات قوه قضائیه مستقر در تبریز )
****
١١. قاضی مالک اژدر شریفی زنجانی ( ریاست کل دادگستری استان آذر بایجان شرقی که ٦ مقام اخیر مسئولیت صدور اعدام ها واحکام را – بعنوان ریا ست شعبه دادگاه کیفری استان آذر بایجان شرقی –و یا تائید اعدام ها واحکام را تحت سمت ریاست شعبه تجدید نظر – به عهده دارد.
****
١٢. قاضی زین العابدین تقوی فردود فرزند عباس بازجوی اداره اطلاعات ( در شعبه ٢ دادیاری ) ودادگاه انقلاب (شعبه ٤ دادگاه انقلاب وقت ومعاون دادگاه انقلاب در مقطعی ) وریاست شعبه ٤ دادگاه تجدید نظر واکنون شعبه 3 دادگاه دیوان عدالت اداری و…. هماهنگ کننده اعدام ها و مصادره اموال با همکاري دادستان کل کشوری و ریاست قوه قضائیه. نامبرده دارای سابقه تیر خلاص زنی وشکنجه در اوایل انقلاب وزیر نظر دادستان ونماینده خمینی در تبریز وآبادان یعنی سید حسین موسوی غفار زاده معروف به تبریزی بوده است. اين فرد در همکاری با کلاهبرداران بزرگ وحمایت از بزهکاران نیز به زمین خواری فراوان- بخصوص در تبریز وتهران – اقدام نموده است .
****
١٣.ایرج قیصر نژاد – ریاست وقت زندان تبریز ومعاون فعلی اداره کل سازمان زندانهای استان آذربایجان شرقی و تبریز ميباشد. ايرج قيصر نژاد به همراه موسی رستمی وچاووشی وجعفری تما ماً- در نهاد حفاظت اطلاعات زندان تبریز بعنوان جانيان حلقه بگوش ومسئول اجرای فرامین وشکنجه های درون زندان ودستورات صا دره در این خصوص از طریق مقامات دادسرای تبریز ميباشند.
****
١٤.صادق عزیزی بهروز( معروف به صادق شش انگشتی ) که برادرش صمد عزیزی بهروز مدیر کل نهاد ستاد اجرای فرمان امام خمینی را به عهده دارد عملا شغلشان اخاذي و مصادره اموال متهمين محکوم در زندانهاي استان ميباشد. (نهاد ستاد اجرای فرمان امام خمینی که مدیران و کارکنان اصلی آن را اغلب بازجویان و مخبرین اداره اطلاعات تشکیل میدهند پس از دستگیری متهمین سیاسی و صدور حکم و اجرا و…. تما ماً از طرف مقا مات فوق ترتیب مصادره اموال وبی خانمان نمودن متهمین و خانواده هایشان از کانال این فرد مخوف صورت می گیرد وسپس تحت مزایده های صوری و… به خویش اختصاص می دهند.
کميته بين المللي عليه اعدام
۲۱ اکتبر ۲۰۱٣

Advertisements

Posted on اکتبر 21, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. بیان دیدگاه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: