کتک خوردن يک خواهر زينب ديگر

 

۲۴تيرماه ساعت حدود ۱۰ شب تهران است . يک زن حزب اللهي از مسجد روانه خانه اش هست و دو زن را مي بيند که در خاني آباد تهران بدون روسري و در حاليکه فقط شال بر گردن انداخته اند بسوي ماشينهايشان ميروند و اين حزب اللهي و همکارانش که قبلا و سالهاي سال به زنان حمله کرده و کتک زده و آنها را روانه زندان کرده اند تا برادران اسلامي اشان به تن و بدن اين زنان تجاوز کنند. اينک مظلوم  شده و فقط سعي ميکنند با نگاهشان در ابتدا به آنها بفهمانند که کار بدي ميکنند٬ و آن زنان نگاه بدتر تحويل ميدهند٬ سپس وارد گفتگو ميشوند و پاسخ درخور را ميگيرند. از خود خانم فراهاني حزب اللهي که  ۲۴ تيرماه در خاني آباد تذکر داده و ادب شده ٬ بشنويم:

فراهانی: من روزه بودم و برای اقامه نماز و صرف افطار، همراه با فرزند 3 ساله‌ام به مسجد رفتیم ساعت تقریباً 10 شب بود در مسیر که داشتم می‌آمدم داخل کوچه 2 نفر خانم را دیدم که روسری‌های خود را دور گردنشان انداخته بودند و داشتند به سمت ماشینشان می‌رفتند، ظاهرشان تعجب آور بود، اول سعیBild کردم با نگاه هشداردهنده، باعث شوم که حجابشان را رعایت کنند اما آنها نگاه طلبکارانه‌ای را تحویل من دادند، در مرحله بعد سعی کردم یادآوری کنم که آنها در کجا زندگی می‌کنند و فقط خطاب به آنها گفتم «ببخشید خانم‌ها آیا اینجا ایران نیست؟» جواب دادند که « ایرانه که ایرانه!» گفتم « به نظر شما نباید حداقل، تابع قوانین کشوری باشیم که در آن زندگی می‌کنیم؟» اما دیگر جواب این سوالم را ندادند و به جای آن مشت‌هایی بود که نثارم می‌کردند.

توجه کنيد که خواهر زينب ادب شده توسط  ميليونها زن در ايران٬ ديگر به آنها نميگويد : حجابت را رعايت کن٬ اينجا قوانين اسلامي است و اگر به حرف ما عمل نکني مشت بر دهانت ميکوبيم و چنين و چنانت ميکنيم. بلکه فقط ميگويد حداقل تابع قوانين کشوري باشيم که در آن زندگي ميکنيد. اين کاملا از موضع ضعف است و بايد در اين ديالوگ کوتاه قدرت زنان را ديد. قدرت مردم ايران را ديد و با صداي بلند اعلام کرد که ديگر ريش و پشم اشان ريخته است. اين يک اتفاق مهم است. خودشان ميگويند در عرض دو روز يعني ۲٣ و ۲۴ تيرماه در دو نقطه تهران زنان اين مبارزين سرسخت دفاع از حرمت و آزادي٬ دو زن حزب اللهي بي ادب و وقيح را با کتک زدن سر جاي خود نشانده اند. و من اضافه ميکنم اين فقط مواردي است که خبرگزاري فارس آنرا مطرح کرده٬ دهها و دهها مورد از اين واقعه در روزهاي گذشته پيش آمده و در مدياي اجتماعي خبرش منتشر شده  و اين فقط نوک کوه يخي است که رژيم را در نهايت به بن بست کشانده و يک روز سرنگونش خواهد کرد.

در هر دو مورد خواهران زينب کم دل و جرات٬ رزمي کارهايي که خودشان ميگويند درس کتک زدن و بي حرمتي و حمله کردن را در مکتب حکومت اسلامي آموخته اند٬ جرات نميکنند دست از پا خطا کنند. و در هر دو مورد که خبرگزاري فارس اين سايت عزيزکرده سپاه پاسداران با مظلوم نمايي از بر باد رفتن قوانين مملکت و يا کتک خوردن زنان حزب اللهي حرف ميزند٬ اين زنان بي حجاب و منزجر از حجاب هستند که در اين مشاجرات حرف نهايي را ميزنند در هر دو مورد مردم از اين زنان دفاع ميکنند و حتي در جايي خبرگزاري فارس ميگويد » اراذل و اوباش جمع شده و از زنان بي حجاب دفاع کردند» . در حاليکه دو زن حزب اللهي از دفاع صد در صدي مردم و حاضرين در محل وقوع حادثه از «بدحجابان و بي حجابان» ميگويند٬ از نوعي فلج بودن بسيج و نيروهاي انتظامي و سرکوبگران نيز حرف ميزنند.

فارس از اينکه آيا همه اين اتفاقات در مقابل چشمان فرزند سه ساله شما اتفاق افتاد٬ سوال ميکند و خجالت نميکشد بگويد که خود اينها و پاسداران کثافت اسلامي در مقابل چشمان هزاران پدر و مادر فرزندانشان را شکنجه ميکردند به فرزندان آنها تجاوز کرده و هزاران خانواده را با کشتن فرزندانشان ٬ تا ابد داغدار کرده و جناياتشان  تا همين امروز غير قابل توصيف است. طبعا حزب اللهي مزبور بايد بفهممد که با همراه داشتن فرزندش ديگر نبايد جرات کند دست از پا خطا کرده و در زندگي ديگران فضولي کرده و به آنها در خيابان تذکر دهد.  

ميگويند بايد در اين مورد حرف زد و چاره انديشيد و شنيدم در اين روزها قرار است مجلس اشان در مورد اين وقايع جلسه گذاشته و چاره انديشي کند.

چاره مجلس و منبر و خامنه اي و روحاني و احمدي نژاد و رفسنجاني و همه اين جنايتکاران اينست که دست از سر مردم ايران بردارند٬ دست از سر زنان بردارند و گورشان را گم کنند. اينرا بايد در مجلس کذايي اتان قبول کنيد و بفهميد.

جمهوري اسلامي ا يران به ته خط رسيده است. بي دليل نبود که خامنه اي اين بار به انتخاب روحاني رسيد٬ چرا که اين مردم با  انزجار از سي و چند سال حکومت اسلامي با انزجار از فقر و نداري و نبود کوچکترين امکان نفس کشيدن و زندگي کردن٬  با فرهنگ و سنت و عقايد پيشرفته در عمل مهر باطل بر اسلام٬ قوانين اسلامي و حکومت اسلامي و مشتي آخوند ريش و پشم دار وقيح و جاني زده اند و خامنه اي و دستگاه جنايت اسلامي مجبور است ٬ آخوند رنگ بزند و لبخند بر لبش بنشاند و صداي نکره اش را کمي ظريف تر کند٬ تا بتواند جلوي واژگون شدن کشتي را بگيرد. اما مردم نيز اين وضعيت و اين در هم ريختگي و اين به گل نشستن  کشتي اسلام و حکومت اسلامي در ايران را مي بينند. مردم در عمل مشغول سرنگون کردن حکومت در کوچه پس کوچه ها هستند.

در همه جا جنبش و شور و شوق است. جنبش کارگري ايران با گامهاي استوار و با قدرت در حال پيشروي است. اعتصاب ميکنند و اولين مورد پس زدن حکومتيها را در پيروزي کارگران زاگرس کردستان همين روزها شاهد بوديم. در  ميان رهبران و دست اندرکاران اين جنبش صحبت از اعتصابات سراسري است.

زنان بعنوان نيمه جامعه که اولين حملات حکومت عليه آنها بود و سمبل و بيرق حکومت  اسلامي تحميل حجاب بر  سرشان و کنترل کردن زنان از اين طريق بود با پس زدن و پرتاب کردن حجابها ٬ رژيم را عملا دارند مي اندازند.

اين اوضاع را بايد ديد و به استقبال آن رفت. پيام خاني آباد و پونک و پيام کارگران و دانشجويان و زندانيان سياسي که در بدترين شرايط روزانه مبارزه ميکنند٬ اينست پيش بسوي سرنگوني اين بساط جنايت و رذالت اسلامي.

رژيم اسلامي را ميتوانيم با سرعت و با قدرت سرنگون کنيم. اين امکان پذير است. ما مردمي هستيم که زخم سي و پنج سال حکومت اسلامي را بر تن و روح و روان خود داريم٬ و ميدانيم که با چه هيولايي طرف هستيم. همين هيولاي جنايتکار و بيرحم را ما عملا به زانو در آورده ايم. بي دليل نيست ارگان سپاه پاسدراران به غلط کردن مي افتد و ديگر دستور حمله شبانه به منازل و تجاوز به زنان را نميدهد بلکه فقط ميگويد حداقل قوانين مملکت را رعايت کنيد و پاسخ ما اينست اين قانون را با سپاه و آخوند و معمم و مکلاي اسلامي به گور خواهيم سپرد. انقلاب در ايران چهره زنانه دارد و بسيار آزادي خواهانه و مدرن خواهد بود. اين انقلاب چهره منطقه و به نوعي جهان را تغيير خواهد داد.

زنده باد زنان آزاده و شجاعي که  روزانه حزب اللهي ها و خواهران زينب را ادب ميکنند.

پيش بسوي پرتاب کردن حجابها در همه جا

پيش بسوي سرنگون کردن حکومت اسلامي

مينا احدي

۲۴ ژوئيه ۲۰۱٣ 

Posted on ژوئیه 24, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. بیان دیدگاه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: